Program Leadership

6F3A1321

Program Leadership, skierowany jest do edukatorów i nauczycieli izraelskich oraz osób zaangażowanych w działalność społeczną i wolontariacką. Ma on na celu poszerzenie ich wiedzy z zakresu historii polsko-żydowskiej, historii Polski, współczesnych relacji polsko-izraelskich na różnych płaszczyznach oraz Polski współczesnej. Zdobycie doświadczenia, które może pomóc im w bardziej realnym przedstawianiu Polski swoim podopiecznym i bardziej świadomym kształtowaniu ich postaw i oczekiwań wobec Polski i Polaków.

Ważnym elementem jest także możliwość poznania przedstawicieli polskich placówek oświatowych, wychowawczych, edukacyjnych i kulturalnych, organizacji rządowych pozarządowych oraz stworzenie możliwości nawiązania współpracy między tymi instytucjami.

Seminaria trwają 7-8 dni, podczas których uczestnicy biorą udział w licznych spotkaniach, warsztatach, panelach dyskusyjnych, wizytują placówki oświatowe, wychowawcze i kulturalne. A także sami przeprowadzają warsztaty dotyczące historii i kultury izraelskiej oraz tradycji żydowskiej dla młodzieży polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wychowanków placówek opiekuńczych pochodzących ze środowisk zagrożonych marginalizacją. Ważnym elementem projektu jest przygotowanie przez uczestników na podstawie doświadczeń zdobytych podczas programu autorskich konspektów zajęć dla młodzieży izraelskiej o tematyce związanej z Polską, które będą mogli wykorzystać w dalszej pracy edukacyjnej po powrocie do Izraela.

Dotychczasowe seminaria przyniosły widoczne efekty w formie istotnej zmiany postaw w stosunku do Polski i Polaków wśród studentów, edukatorów i nauczycieli izraelskich uczestniczących w projekcie, wielu ciekawych pomysłów na przedstawienie młodzieży problematycznych zagadnień z zakresu polsko-żydowskiej historii oraz rozwijającej się współpracy między placówkami edukacyjnymi i naukowymi w Polsce i Izraelu kontynuowanej na bazie kontaktów nawiązanych podczas seminarium i podtrzymywaną przy wsparciu Fundacji Żywy Most oraz organizacji partnerskich z Polski i Izraela.

Pierwsza edycja realizowana była przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce:
lipiec-listopad 2011.
W drugiej projektu edycji występowaliśmy jako organizacja partnerska:
lipiec-listopad 2012,
natomiast w ostatnich dwóch latach jako organizacja prowadząca:
lipiec- listopad 2013 i 2014.
Obecnie przygotowujemy piątą edycję projektu, która odbędzie się w miesiącach:
lipiec-listopad 2015.

Projekt współfinansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów RP
kprm logo