O Nas

Fundacja Żywy Most została utworzona w sierpniu 2012 roku na mocy aktu notarialnego i zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej w sierpniu 2013.

Celami Fundacji są:

Promowanie dialogu międzynarodowego, międzykulturowego i międzyreligijnego;

Przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń i zapobieganie powstawaniu nowych, a także prowadzenie badan naukowych nad uwarunkowaniami ich powstawania i skutecznością metod zapobiegania ich negatywnym skutkom;

Tworzenie przestrzeni do kształtowania konstruktywnych relacji miedzy polakami, a innymi narodami;

Działanie na rzecz umacniania i rozwoju pozytywnych relacji polsko-izraelskich i polsko-żydowskich;

Promowanie pozytywnego wizerunku Polski;

Promowanie polskiej kultury i wiedzy o Polsce za granica;

Zwalczanie przejawów dyskryminacji;

Kształtowanie postaw liderskich;

Szerzenie wiedzy o kulturze i obyczajach innych narodów i grup etnicznych;

Rozwija współpracy na szczeblu międzynarodowym;

Popularyzacja idei mediacji i tolerancji;

Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

Wspieranie młodych ludzi w rozwoju ich potencjału.

Fundacja finansuje swoją działalność z grantów otrzymanych od instytucji miejskich, samorządowych, rządowych oraz struktur Unii Europejskiej jak również dotacji od innych organizacji i prywatnych sponsorów a także działalności gospodarczej i odpłatnej działalności statutowej.